Mừng thôi nôi bé Anh Thư, Con em khiếm thị Hà Văn Thắng- Hoàng Thị Hương.