Đại gia đình Toàn Thắng mừng đầy tháng, con em Cường- Tuyền.