Cảm ơn cô Nguyễn Bảo Châu cùng sự góp sức của những tấm lòng vàng.