Cơ sở Toàn Thắng viếng thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi

Cơ sở Toàn Thắng viếng thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi và tặng 1 quỹ chung 1.000.000 VNĐ và tặng riêng 60 cụ 1.200.000 VNĐ

Cô Quí cùng Trung tâm chụp ánh lưu niệm

Cơ sở cùng Trung tâm chụp ảnh lưu niệm

Phước Sang thăm hỏi cho quà cụ Bà

Thêm hỏi thăm sức khoẻ cụ Bà

Hiền gởi quà thăm hỏi cụ Bà