Cảm ơn cô Kim Thuý đã gởi tặng 34 phần quà(170kg gạo) cho toàn nhân viên cơ sở.