Gia đình cô Thái Phượng việc kiều Úc thăm CS Toàn Thắng và tặng 30 phần quà + 2.000.000 VNĐ + 100 Euro